കരിമീനും-നെയ്മീനും-പിന്നെ-ആവോലിയും-Karimeen-Neymeen-Avoli

കരിമീനും നെയ്മീനും പിന്നെ ആവോലിയും | Karimeen | Neymeen | Avoli Fish Mappas Recipe | Kishore Cooking

Hi all, preparing fish mappas recipe with avoli karimeen and neymeen in kerala style. Watch more food vlogs in kishore cooking … കരിമീനും നെയ്മീനും പിന്നെ ആവോലിയും | Karimeen | Neymeen | Avoli Fish Mappas Recipe | Kishore Cooking #കരമന #നയമന #പനന #ആവലയ #Karimeen #Neymeen #Avoli #Fish #Mappas #Recipe #Kishore #Cooking Read more…